Stadgar

Stadgar

§​ ​1​ ​Namn​ ​och​ ​ändamål

 

Föreningens firma är MittForum ideell förening.
MittForum ska främja utbudet av kreativa aktiviteter som bidrar till inspiration, dialog och kunskap.
MittForum ska vara en mötesplats och möjlig länk mellan föreningar, företag, kulturliv, skola,
forskning, människor från olika kulturer och i olika åldrar.
MittForum är en politiskt obunden förening med grundvärderingar om allas lika värde.

 

§2​ ​Säte


Föreningen​ ​har​ ​sitt​ ​säte​ ​i​ ​Salems​ ​kommun. 


§3​ ​Medlemmar​ ​och​ ​stödmedlemmar

 

Det finns två sorters medlemmar: a) fullvärdig medlem och b) stödmedlem.
a) Fullvärdig medlem. Föreningen är öppen för fysiska personer som delar föreningens
ändamål och intresse och är kulturarrangörer inom Salems kommun. Det fullvärdiga
medlemskapet är individuellt och kan inte sökas av företag eller föreningar. Ansökan
om inträde skall ske skriftligen av personer som varit aktiva inom föreningen i minst
tre år. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen därtill förordnar.
Varje fullvärdig medlem har en röst.
b) Stödmedlemmar har inte rösträtt i föreningen. Stödmedlemskap kan personer,
föreningar och företag ansöka om, till en av styrelsen fastställd avgift.


 §​ ​4​ ​Medlemsavgift


Varje medlem skall betala en årlig medlemsavgift, årsavgift, med ett belopp som fastställs av
årsstämman. Den får vara högst 300 kronor för fullvärdiga medlemmar och högst 300 kronor för
stödmedlemmar.

 

 §​ ​5​ ​Inträde,​ ​utträde​ ​och​ ​uteslutning


Om en fullvärdig medlem eller stödmedlem vill utträda ur föreningen, måste detta ske skriftligen till
styrelsen.
Medlem som inte betalat årsavgiften inom 30 dagar från fakturadatum eller som annars brutit mot
föreningens stadgar eller beslut i något väsentligt avseende, får uteslutas av föreningen.
Avgång ur föreningen sker när anhållan om utträde kommit styrelsen tillhanda, respektive när
beslutet om uteslutning är fattat.
Medlem som beviljats utträde eller uteslutits äger ej rätt till föreningens tillgångar.

.


§​ ​6​ ​Föreningens​ ​organ


Föreningens​ ​organ​ ​är:

1.​ ​Föreningsstämma 2.​ ​Styrelse 3.​ ​Revisore​r

 

 

§​ ​7​ ​​ ​Föreningsstämmor,​ ​årsstämma


En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen. Därutöver hålls föreningsstämma, som
kallas extra stämma, när styrelsen anser att det behövs och när det, för behandling av en viss fråga,
begärs av revisor eller av minst en tredjedel av föreningens fullvärdiga medlemmar.
Föreningsstämma hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse till stämma skall
avsändas med posten eller e-post till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.

 

 

§​ ​8​ ​Styrelsen


Föreningens styrelse ska bestå av ordförande samt 2 till 8 ledamöter. Ordföranden utses av
årsstämman för ett år, ledamöterna väljs för två år och i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Valen
kan – om så begärs – ske med slutna sedlar.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den
beslutar i alla ärenden, inom ramen för stadgarna och föreningsstämmans beslut.
Kallelse till styrelsemöte ska ske 10 dagar i förväg. Styrelsen är beslutsför med enkel majoritet. Vid
lika röst-tal blir ordförandes åsikt beslut.


 §​ ​9​ ​Firmateckning


Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter var för sig.
Föreningens räkenskaper ska föras per kalenderår.

 

 

§​ ​10​ ​Revision


För granskning av styrelsens förvaltning utser årsstämman en revisor med en suppleant som äger rätt
att ta del av protokoll, bokföring och redovisning.
Årsberättelse, protokoll och räkenskapshandlingar ska senast fyra veckor innan årsstämma ställas till
revisorernas förfogande för att inom två veckor lämnas tillbaka med berättelse över granskningen.

 

 

§11​ ​Stadgeförändring​ ​och​ ​upplösning

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande stämmor varav en ska vara
ordinarie årsstämma. För föreningens upplösning gäller samma förutsättningar. Vid upplösning ska
beslutas om eventuella tillgångar ska användas till föreningens verksamhet eller strävanden.


 §12​ ​Årsstämma


Årsstämma skall hållas före juni månads utgång. Alla medlemmar, dvs fullvärdiga samt
stödmedlemmar, är välkomna. Föreningen är beslutsför med enkel majoritet på årsstämman. Varje
fullvärdig medlem äger en röst. Enskild medlems förslag behöver inte tas upp till behandling, om det
inte senast en vecka före årsstämman skriftligen delgivits styrelsen.
På årsstämmans dagordning ska, förutom i vanlig ordning upptagna ärenden, följande ämnen
förekomma:

-Årsstämmans öppnande.
-Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.
-Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
-Fastställande av årsstämmans röstlängd.
-Fastställande av att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
-Fastställande av föredragningslista.
-Godkännande av årsberättelsen.
-Föredragning av revisionsberättelse.
-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
-Fastställande av budget för nästkommande år.
-Val av ordförande för ett år.
-Val av övrig styrelse för två år.
-Val av suppleanter för ett år.
-Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.
-Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande.
-Beslut om medlemsavgift för året.
-Övriga frågor.
-Årsstämmans avslutning.

 

 §13​ ​Vid​ ​upplösning


Den​ ​föreningsstämma​ ​som​ ​eventuellt​ ​slutgiltigt​ ​upplöser​ ​föreningen,​ ​beslutar​ ​även​ ​om​ ​hur dess​ ​behållna​ ​tillgångar​ ​skall​ ​disponeras.


Dessa stadgar har antagits vid föreningens konstituerande möte den 2 oktober 2017.


Revisionshistoria:
§7 och §12 har ändrats enligt beslut på årsstämma 2020-09-25.