Stadgar

Stadgar

§​ ​1​ ​Namn​ ​och​ ​ändamål

 

Föreningens​ ​firma​ ​är​ ​MittForum​ ​ideell​ ​förening.  MittForum​ ​ska​ ​främja​ ​utbudet​ ​av​ ​kreativa​ ​aktiviteter​ ​som​ ​bidrar​ ​till​ ​inspiration,​ ​dialog​ ​och kunskap.​ ​MittForum​ ​ska​ ​vara​ ​en​ ​mötesplats​ ​och​ ​möjlig​ ​länk​ ​mellan​ ​föreningar,​ ​företag, kulturliv,​ ​skola,​ ​forskning,​ ​människor​ ​från​ ​olika​ ​kulturer​ ​och​ ​i​ ​olika​ ​åldrar. 

MittForum​ ​är​ ​en​ ​politiskt​ ​obunden​ ​förening​ ​med​ ​grundvärderingar​ ​om​ ​allas​ ​lika​ ​värde.

 

§2​ ​Säte


Föreningen​ ​har​ ​sitt​ ​säte​ ​i​ ​Salems​ ​kommun. 


§3​ ​Medlemmar​ ​och​ ​stödmedlemmar

 

Det​ ​finns​ ​två​ ​sorters​ ​medlemmar:​ ​a)​ ​fullvärdig​ ​medlem​ ​och​ ​b)​ ​stödmedlem

a) Fullvärdig​ ​medlem.​ ​Föreningen​ ​är​ ​öppen​ ​för​ ​fysiska​ ​personer​ ​som​ ​delar​ ​föreningens ändamål​ ​och​ ​intresse​ ​och​ ​är​ ​kulturarrangörer​ ​inom​ ​Salems​ ​kommun.​ ​Det​ ​fullvärdiga medlemskapet​ ​är​ ​individuellt​ ​och​ ​kan​ ​inte​ ​sökas​ ​av​ ​företag​ ​eller​ ​föreningar.​ ​Ansökan om​ ​inträde​ ​skall​ ​ske​ ​skriftligen​ ​av​ ​personer​ ​som​ ​varit​ ​aktiva​ ​inom​ ​föreningen​ ​i​ ​minst tre​ ​år.​ ​Medlemskap​ ​beviljas​ ​av​ ​styrelsen​ ​eller​ ​av​ ​den​ ​som​ ​som​ ​styrelsen​ ​därtill förordnar.​ ​Varje​ ​fullvärdig​ ​medlem​ ​har​ ​en​ ​röst.  b) Stödmedlemmar​ ​har​ ​inte​ ​rösträtt​ ​i​ ​föreningen.​ ​Stödmedlemskap​ ​kan​ ​personer, föreningar​ ​och​ ​företag​ ​ansöka​ ​om,​ ​till​ ​en​ ​av​ ​styrelsen​ ​fastställd​ ​avgift. 


 §​ ​4​ ​Medlemsavgift


Varje​ ​medlem​ ​skall​ ​betala​ ​en​ ​årlig​ ​medlemsavgift,​ ​årsavgift,​ ​med​ ​ett​ ​belopp​ ​som​ ​fastställs​ ​av årsstämman.​ ​Den​ ​får​ ​vara​ ​högst​ ​300​ ​kronor​ ​för​ ​fullvärdiga​ ​medlemmar​ ​och​ ​högst​ ​300​ ​kronor för​ ​stödmedlemmar.

 

 §​ ​5​ ​Inträde,​ ​utträde​ ​och​ ​uteslutning


Om​ ​en​ ​fullvärdig​ ​medlem​ ​eller​ ​stödmedlem​ ​vill​ ​utträda​ ​ur​ ​föreningen,​ ​måste​ ​detta​ ​ske skriftligen​ ​till​ ​styrelsen. 

Medlem​ ​som​ ​inte​ ​betalat​ ​årsavgiften​ ​inom​ ​30​ ​dagar​ ​från​ ​fakturadatum​ ​eller​ ​som​ ​annars​ ​brutit mot​ ​föreningens​ ​stadgar​ ​eller​ ​beslut​ ​i​ ​något​ ​väsentligt​ ​avseende,​ ​får​ ​uteslutas​ ​av​ ​föreningen.

Avgång​ ​ur​ ​föreningen​ ​sker​ ​när​ ​anhållan​ ​om​ ​utträde​ ​kommit​ ​styrelsen​ ​tillhanda,​ ​respektive när​ ​beslutet​ ​om​ ​uteslutning​ ​är​ ​fattat. 

Medlem​ ​som​ ​beviljats​ ​utträde​ ​eller​ ​uteslutits​ ​äger​ ​ej​ ​rätt​ ​till​ ​föreningens​ ​tillgångar.


§​ ​6​ ​Föreningens​ ​organ


Föreningens​ ​organ​ ​är:

1.​ ​Föreningsstämma 2.​ ​Styrelse 3.​ ​Revisore​r

 

 

§​ ​7​ ​​ ​Föreningsstämmor,​ ​årsstämma


En​ ​föreningsstämma,​ ​som​ ​kallas​ ​årsstämma,​ ​hålls​ ​årligen​ ​senast​ ​under​ ​juni​ ​månad. Därutöver​ ​hålls​ ​föreningsstämma,​ ​som​ ​kallas​ ​extra​ ​stämma,​ ​när​ ​styrelsen​ ​anser​ ​att​ ​det behövs​ ​och​ ​när​ ​det,​ ​för​ ​behandling​ ​av​ ​en​ ​viss​ ​fråga,​ ​begärs​ ​av​ ​revisor​ ​eller​ ​av​ ​minst​ ​en tredjedel​ ​av​ ​föreningens​ ​fullvärdiga​ ​medlemmar.​ ​Föreningsstämma​ ​hålls​ ​på​ ​ort​ ​och​ ​plats som​ ​styrelsen​ ​bestämmer.​ ​Skriftlig​ ​kallelse​ ​till​ ​stämma​ ​skall​ ​avsändas​ ​med​ ​posten​ ​eller e-post​ ​till​ ​samtliga​ ​medlemmar​ ​senast​ ​två​ ​veckor​ ​före​ ​stämman.

 

 

§​ ​8​ ​Styrelsen


Föreningens​ ​styrelse​ ​ska​ ​bestå​ ​av​ ​ordförande​ ​samt​ ​2​ ​till​ ​8​ ​ledamöter.​ ​Ordföranden utses​ ​av​ ​årsstämman​ ​för​ ​ett​ ​år,​ ​ledamöterna​ ​väljs​ ​för​ ​två​ ​år​ ​och​ ​i​ ​övrigt​ ​konstituerar  styrelsen​ ​sig​ ​själv.​ ​Valen​ ​kan​ ​–​ ​om​ ​så​ ​begärs​ ​–​ ​ske​ ​med​ ​slutna​ ​sedlar.

Styrelsen​ ​företräder​ ​föreningen,​ ​bevakar​ ​dess​ ​intressen​ ​och​ ​har​ ​hand​ ​om​ ​dess angelägenheter.​ ​Den​ ​beslutar​ ​i​ ​alla​ ​ärenden,​ ​inom​ ​ramen​ ​för​ ​stadgarna​ ​och föreningsstämmans​ ​beslut.

Kallelse​ ​till​ ​styrelsemöte​ ​ska​ ​ske​ ​10​ ​dagar​ ​i​ ​förväg.​ ​Styrelsen​ ​är​ ​beslutsför​ ​med​ ​enkel majoritet.​ ​Vid​ ​lika​ ​röst-tal​ ​blir​ ​ordförandes​ ​åsikt​ ​beslut.


 §​ ​9​ ​Firmateckning


Föreningens​ ​firma​ ​tecknas​ ​av​ ​styrelsen​ ​eller,​ ​om​ ​styrelsen​ ​så​ ​beslutar,​ ​av​ ​två styrelseledamöter​ ​var​ ​för​ ​sig. 

Föreningens​ ​räkenskaper​ ​ska​ ​föras​ ​per​ ​kalenderår.

 

 

§​ ​10​ ​Revision


För​ ​granskning​ ​av​ ​styrelsens​ ​förvaltning​ ​utser​ ​årsstämman​ ​en​ ​revisor​ ​med​ ​en​ ​suppleant  som​ ​äger​ ​rätt​ ​att​ ​ta​ ​del​ ​av​ ​protokoll,​ ​bokföring​ ​och​ ​redovisning.

Årsberättelse,​ ​protokoll​ ​och​ ​räkenskapshandlingar​ ​ska​ ​senast​ ​fyra​ ​veckor​ ​innan​ ​årsstämma ställas​ ​till​ ​revisorernas​ ​förfogande​ ​för​ ​att​ ​inom​ ​två​ ​veckor​ ​lämnas​ ​tillbaka​ ​med​ ​berättelse​ ​över granskningen.

 

 

§11​ ​Stadgeförändring​ ​och​ ​upplösning

 

För​ ​ändring​ ​av​ ​dessa​ ​stadgar​ ​krävs​ ​beslut​ ​av​ ​två​ ​på​ ​varandra​ ​följande​ ​stämmor varav​ ​en​ ​ska​ ​vara​ ​ordinarie​ ​årsstämma.​ ​För​ ​föreningens​ ​upplösning​ ​gäller​ ​samma förutsättningar.​ ​Vid​ ​upplösning​ ​ska​ ​beslutas​ ​om​ ​eventuella​ ​tillgångar​ ​ska​ ​användas​ ​till föreningens​ ​verksamhet​ ​eller​ ​strävanden.


 §12​ ​Årsstämma


Årsstämma​ ​skall​ ​hållas​ ​före​ ​april​ ​månads​ ​utgång.​ ​Alla​ ​medlemmar,​ ​dvs​ ​fullvärdiga​ ​samt stödmedlemmar,​ ​är​ ​välkomna.​ ​Föreningen​ ​är​ ​beslutsför​ ​med​ ​enkel​ ​majoritet​ ​på​ ​årsstämman. Varje​ ​fullvärdig​ ​medlem​ ​äger​ ​en​ ​röst.​ ​Enskild​ ​medlems​ ​förslag​ ​behöver​ ​inte​ ​tas​ ​upp​ ​till behandling,​ ​om​ ​det​ ​inte​ ​senast​ ​en​ ​vecka​ ​före​ ​årsstämman​ ​skriftligen​ ​delgivits​ ​styrelsen.

På​ ​årsstämmans​ ​dagordning​ ​ska,​ ​förutom​ ​i​ ​vanlig​ ​ordning​ ​upptagna​ ​ärenden,​ ​följande  ämnen​ ​förekomma:

Årsstämmans​ ​öppnande. Val​ ​av​ ​ordförande​ ​och​ ​sekreterare​ ​för​ ​årsstämman. Val​ ​av​ ​två​ ​justeringsmän​ ​tillika​ ​rösträknare. Fastställande​ ​av​ ​årsstämmans​ ​röstlängd. Fastställande​ ​av​ ​att​ ​årsstämman​ ​blivit​ ​stadgeenligt​ ​utlyst. Fastställande​ ​av​ ​föredragningslista. Godkännande​ ​av​ ​årsberättelsen. Föredragning​ ​av​ ​revisionsberättelse. Fråga​ ​om​ ​ansvarsfrihet​ ​för​ ​styrelsen. Fastställande​ ​av​ ​budget​ ​för​ ​nästkommande​ ​år. Val​ ​av​ ​ordförande​ ​för​ ​ett​ ​år. Val​ ​av​ ​övrig​ ​styrelse​ ​för​ ​två​ ​år. Val​ ​av​ ​suppleanter​ ​för​ ​ett​ ​år. Val​ ​av​ ​revisor​ ​och​ ​revisorssuppleant​ ​för​ ​ett​ ​år. Val​ ​av​ ​valberedning​ ​för​ ​ett​ ​år,​ ​av​ ​vilka​ ​en​ ​ska​ ​vara​ ​sammankallande. Beslut​ ​om​ ​medlemsavgift​ ​för​ ​året. Övriga​ ​frågor. Årsstämmans​ ​avslutning.

 

 §13​ ​Vid​ ​upplösning


Den​ ​föreningsstämma​ ​som​ ​eventuellt​ ​slutgiltigt​ ​upplöser​ ​föreningen,​ ​beslutar​ ​även​ ​om​ ​hur dess​ ​behållna​ ​tillgångar​ ​skall​ ​disponeras.